Hus

Hva bestemmer boligprisen?

Dyrt eller billig? Det er mange forhold som spiller inn når det kommer til boligpriser. Vi ser nærmere på det her. 

Det er mange forhold som avgjør boligprisen – de fleste av oss har hørt utsagnet om at det er tre forhold som gjelder: «Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet» – dette er en sannhet, men det er definitivt flere forhold som er avgjørende – la oss se litt nærmere på historien først.

Siden det ble fri prisfastsettelse på boliger på midten av 1980-tallet har prisene de fleste årene gått oppover. Før dette ble prisene i stor grad styrt av staten. Prisstatistikk før dette har derfor ikke hatt noe for seg. Det er bare i perioden 1988-1992 og i 2008 prisene gikk nedover. I andre land med lengre historikk har det vært flere år med nedgang i prisene. Men det er all grunn til å anta at boligprisene over tid stiger mer enn inflasjonen. Særlig gjelder dette i pressområder. I fraflytningsstrøk kan du ikke regne med den samme utviklingen.

Vi kan se nærmere på flere forhold som vil avgjøre prisen på boliger:

Ledige boliger
Jo flere ledige boliger som legges ut for salg, jo færre blir det som konkurrerer om hver enkelt av dem. Omvendt vil det være flere som konkurrerer om boligene om det er få som legges ut for salg. Slik påvirker utbudet boligprisene i betydelig grad.

Nybygging
Tilbudet av boliger vil være avhengig av hvor mange nye boliger som bygges. Liten boligbygging fører isolert sett til at prisene stiger. Stor boligbygging fører isolert sett til at prisene faller.

Ledig tomteareal
Tomteareal er avgjørende for omfanget av boligbygging. Et problem i dag er at det er store byråkratiske hindringer mot å frigjøre tomter og å ta klargjorte tomteområder i bruk. Det bringer både tomte- og boligprisene oppover.

Infrastruktur
Kommunikasjonsutbygging og infrastruktur for boligbygging, som tilrettelegging av tomter, strøm, vann- og kloakknett er avgjørende for bosettingsmønster og boligutbygging, og dermed viktig for prisutviklingen på boliger. Vi ser også at byutviklingen, spesielt i Drammen, har økt interessen for kjøp av bolig i dette området.

Byggekostnader
Byggekostnader er svært viktig for pris på nybygg. Kostnadene har økt mye i den senere tid, både på grunn av økte priser på innsatsfaktorer og standard- og kvalitetskrav fra myndighetene.

Inntektsutvikling
Inntektsutviklingen er en svært viktig faktor for om boligprisene stiger eller faller. Tradisjonelt er det god samvariasjon mellom inntektsutvikling og boligpriser.

Konjunkturer
Svingninger i økonomien påvirker boligprisene betydelig. Ofte kommer disse svingningene noe i forkant av prisfluktuasjonene.

Arbeidsledighet
Økt arbeidsledighet betyr økt usikkerhet og fallende betalingsevne, slik påvirker ledigheten boligprisene.

Forventninger
Forventninger om pris-, inntekts-, konjunktur- og renteutvikling påvirker både hva selger krever og hva kjøper er villig til å betale for en bolig.

Renter
Rentenivået er en viktig kostnadsfaktor for boligkjøpere. Det lave rentenivået i den senere tid har gjort at kostnadene ved å finansiere boligkjøp har falt betraktelig. Det har i sin tid presset prisene oppover.

Innvandring
Stor arbeidsinnvandring har gjort at behovet for boliger har økt de senere årene. Det har presset prisene oppover både i leie- og eiermarkedet. Dette kan vi se endringer på nå som vi får økt ledighet.

Sentralisering
Mange arbeidsinnvandrere har bosatt seg i de store byene. Dermed har folketallet og behovet for steder å bo, steget i rekordfart. Det har drevet opp prisene.
Det viktigste er imidlertid beliggenhet. En bolig med riktig beliggenhet vil oftest ha en høyere pris enn en bolig med dårligere beliggenhet.

Det er også store prisforskjeller for boliger innen samme område, dette påvirkes blant annet av:

 • Enderekkehus i forhold til rekkehus beliggende i midten
 • Etasje (hvor toppleilighet er mest attraktivt)
 • Sol- og utsiktsforhold
 • Adkomst/parkering
 • Terrasse/balkong i leilighetsbygg
 • Heis i leilighetsbyggBoligens tilstand og utseende er også viktige faktorer i forhold til hvilken pris vi oppnår, som f.eks.:
 • Arkitektur og popularitet varierer (funkis/moderne/tradisjonelt)
 • Planløsninger tilpasset kjøpegruppen
 • Generelt teknisk vedlikehold
 • Grad av oppussing/påkostninger tilpasset kjøpegruppen;
 • «Generasjonskløften»

Med «generasjonskløften» menes her et godt voksent par som selger sin enebolig til et yngre par. Yngre par har ofte har et annet krav om standard, materialvalg og planløsning. Det betyr at kjøper ser for seg store utgifter for å bringe eiendommen opp til de krav de selv har for å bebo eiendommen.Husk at klargjøring av boligen til fotografering og visning også er viktig for å kunne presentere boligen på best mulig måte, og dermed kunne oppnå den beste prisen i markedet!

Boligprisen vil således variere stort innenfor samme område avhengig av i hvor stor grad den enkelte boligeier har vedlikeholdt og modernisert eiendommen på alle måter og tilpasset seg den aktuelle kjøpegruppen.

Husk at klargjøring av boligen til fotografering og visning også er viktig for å kunne presentere boligen på best mulig måte, og dermed kunne oppnå den beste prisen i markedet!