PERSONVERNERKLÆRING FOR EIENDOMSMEGLER 1 DAHL

PERSONVERNERKLÆRING FOR EIENDOMSMEGLER 1 DAHL
(Juridisk navn Eiendomsmegler 1 Sørøst-Norge AS)

Denne personvernerklæringen gjelder EiendomsMegler 1 Dahl’s innsamling og behandling av personopplysninger.

Gjeldende lovgivning
EiendomsMegler1 Dahl behandler personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk, for tiden «Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)» av 28. mai 2018 nr. 54 som bl.a. implementerer i norsk rett «Forordning (EU) 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF» (heretter kalt «GDPR»).

Hva er personopplysninger?
Dine personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person. Eksempler på dette er navn, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. I tillegg vil opplysninger som er delt med oss, om din egen faste eiendom eller ønskede egenskaper ved eiendom som du ønsker å kjøpe, være å anse som personopplysninger.

Hvem har ansvaret for behandlingen av personopplysningene?
Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine er EiendomsMegler 1 Dahl (heretter også betegnet som «vi» eller «oss»). Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Daglig leder i EiendomsMegler 1 Dahl har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger. IKT-ansvarlig har det daglige ansvaret for behandlingen.

Hvordan samles personopplysningene inn, og hvilke personopplysninger behandles?
Vi samler inn personopplysningene direkte fra deg, ved at du registrerer dine personopplysninger i en av våre kommunikasjonskanaler.

Dersom du ønsker å selge en eiendom via EiendomsMegler 1 Dahl, vil vi be deg om å oppgi ditt navn, adresse (gammel og ny), telefon og epostadresse, kontonummer, informasjon om den eiendommen som du ønsker å selge, samt ytterligere opplysninger så som ditt fødselsnummer i den utstrekning vi er pålagt dette etter gjeldende lovgivning (herunder eiendomsmeglingsloven og hvitvaskingsloven).

Dersom du er interessert i å kjøpe en eiendom som selges via EiendomsMegler 1 Dahl, vil vi be deg om å oppgi ditt navn, adresse, telefon og epostadresse. På visning vil dette skje via vår visnings-App fra Codegarden eller via papirlister som er tilgjengelige på visning. Dersom du inngir bud på en eiendom, ber vi deg om å fylle ut et elektronisk budskjema, eller et budskjema på papir, som i tillegg angir den prisen du er villig til å betale for eiendommen, opplysninger om hvordan du vil finansiere eiendomskjøpet (herunder opplysninger om bankforbindelse og eventuelle andre økonomiske verdier som du vil benytte som finansiering), samt dine eventuelle betingelser for budet. Dersom du inngår avtale om kjøp av en eiendom, vil vi i tillegg innhente ytterligere opplysninger så som ditt fødselsnummer i den utstrekning vi er pålagt dette etter gjeldende lovgivning (herunder hvitvaskingsloven og eiendomsmeglingsloven).

Vi vil også innhente personopplysninger fra tredjemann (banker/finansinstitusjoner, offentlige registre så som grunnboken osv.) i den utstrekning dette er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre eiendomstransaksjoner som du er part i.

Du kan dessuten komme i kontakt med oss ved å registrere dine personopplysninger på kontaktskjema på vår hjemmeside, eventuelt via våre registreringer på ulike sosiale media (Facebook, Instagram osv.), eller via en av de tredjeparter som vi samarbeider med (så som Tjenestetorget, Finn.no eller ulike nettaviser). Vi vil i den forbindelse be deg om å oppgi ditt navn, adresse, telefon og epostadresse, samt eventuelt hvilke tjenester du er interessert i å motta fra EiendomsMegler 1 Dahl knyttet til kjøp eller salg av eiendom. Vi vil på et senere tidspunkt kunne be deg om å gi oss ytterligere personopplysninger, f.eks. informasjon om ønskede egenskaper ved eiendom som du ønsker å kjøpe, via direkte kontakt med deg, f.eks. via telefon, epost eller ved personlig kontakt.

Hvorfor behandler vi personopplysningene?
Formålet med behandlingen av opplysninger er å tilrettelegge for tjenestene du ber oss om å levere. Dersom du ønsker å legge inn bud på en eiendom som vi har for salg, trenger vi for eksempel kontaktopplysninger for å motta og formidle informasjon til deg i forbindelse med budrunder. Dersom du ønsker å motta informasjon fra oss om eiendommer som kommer for salg, trenger vi å behandle opplysningene for å kunne formidle mest mulig relevant informasjon til deg.

Hva er grunnlaget for behandlingen av personopplysningene?
Vår innsamling og behandling av personopplysninger skjer for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg. Dersom du har inngått avtale med oss om levering av eiendomsmeglingstjenester, vil vi behandle personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å levere disse tjenestene. Jf. GDPR Artikkel 6 nr. 1 b). Vi vil videre behandle dine personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for å gjennomføre salg av fast eiendom fra selger til kjøper, jf. GDPR Artikkel 6 nr. 1 b). Vi vil også behandle dine personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser, herunder for å kunne foreta kundekontroll etter hvitvaskingsloven samt for å utføre oppgaver som vi er pålagt etter eiendomsmeglingsloven, jf. GDPR Artikkel 6 nr. 1 c).

Vi vil dessuten behandle personopplysninger om deg for å ivareta våre berettigede interesser, jf. GDPR Artikkel 6 nr. 1 f). Dette gjelder særlig vår berettigede interesse i å kunne sende deg informasjon om våre eiendomsmeglertjenester eller om eiendommer som vi tror du kan være interessert i. Vi vil også behandle personopplysninger om deg for å kunne ivareta vår berettigede interesse i å drive generell markedsføring, bidra til prisstatistikker m.v.

Hvordan bruker vi personopplysningene?
Dine personopplysninger vil bli lagret elektronisk i datasystemene til EiendomsMegler 1 Dahl. Vi vil bruke personopplysningene i forbindelse med vår leveranse av tjenester til deg.

Dersom du har registrert en generell interesse i å kjøpe eiendom, vil vi bruke opplysningene til å informere deg om eiendommer som vi har til salgs og som vi tror du vil kunne være interessert i. Det samme gjelder dersom du har gitt oss dine opplysninger i forbindelse med en visning – dersom du ikke kjøpte denne eiendommen, vil vi benytte dine opplysninger til å gi deg informasjon om andre eiendommer som vi tror at du kan være interessert i.

Dersom du er kjøper eller selger av en eiendom, vil vi bruke dine personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for å gjennomføre eiendomstransaksjonen. Vi kan også benytte opplysninger om en solgt eiendom (herunder oppnådd salgssum) i forbindelse med generell markedsføring av våre tjenester samt ved utarbeidelse av prisstatistikker osv.

Elektroniske nyhetsbrev m.v.
Dersom du har oppgitt din epostadresse eller mobilnummer til oss, vil vi sende deg våre elektroniske nyhetsbrev og andre typer elektroniske markedsføringshenvendelser per epost og SMS. Vi vil kun sende deg markedsføringshenvendelser per e-post eller SMS dersom du har samtykket til dette, eller dersom vi har et eksisterende kundeforhold til deg og vi har mottatt din e-postadresse eller mobilnummer i forbindelse med salg, jf. markedsføringsloven § 15. Du kan ved innsamlingen av e-postadressen og mobilnummeret og ved hver senere henvendelse reservere deg mot å motta ytterligere markedsføringshenvendelser fra oss via e-post og SMS. Vi kan likevel benytte din epostadresse og mobilnummer til å kommunisere med deg i forbindelse med en konkret eiendomstransaksjon eller til andre former for kommunikasjon som ikke er å anse som markedsføringshenvendelser.

Deles personopplysningene med andre?
Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en slik avtale inngås. For øvrig vil vi kun utlevere personopplysninger dersom vi har en lovbestemt plikt til å gjøre det, f.eks. i forbindelse med Finanstilsynets utførelse av sine tilsynsoppgaver, eller dersom utleveringen skjer for å ivareta en berettiget interesse.

Hvor lenge blir personopplysningene behandlet?
Personopplysningene blir lagret og behandlet så lenge det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Vi vil med jevne mellomrom gjennomgå personopplysningene som ligger lagret i våre systemer og slette opplysninger om personer som vi antar ikke lenger ønsker å motta våre tjenester. Personopplysninger som vi har plikt til å lagre i henhold til lov eller forskrift, vil ikke bli slettet så lenge plikten består.

Dine rettigheter ved behandlingen av personopplysningene
I henhold til personopplysningsloven har du rett til innsyn i dine egne personopplysninger og krav på retting eller sletting av personopplysninger som er mangelfulle eller uriktige. Du har også rett til å kreve begrensning av behandlingen, bl.a. dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene eller dersom du har protestert mot behandling som skjer for å oppfylle våre berettigede interesser. Du kan til enhver tid protestere mot behandling med henblikk på direkte markedsføring, med den konsekvens at vi ikke lenger vil behandle dine personopplysninger for slike formål. Du har endelig rett til å motta dine personopplysninger i et alminnelig anvendt format (retten til dataportabilitet).

Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger, har du rett til å klage over behandlingen til Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor. Personopplysningene blir alltid lagret og behandlet i tråd med sikkerhetskravene som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Vi vil i et samarbeid med våre databehandlere gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen, så som pseudonymisering og kryptering av personopplysninger, evne til å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i behandlingssystemene og –tjenestene, evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett tid dersom det oppstår en fysisk eller teknisk hendelse, samt gjennomføre en prosess for regelmessig testing, analysering og vurdering av hvor effektive behandlingens tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er.

Kontaktopplysninger ved henvendelser om behandlingen av personopplysninger
Alle spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger kan rettes til:

Cecilie Martinsen, daglig ansvarlig for behandlingen
e-post cm@dahlas.no
Postboks 1227 Brandtenborg, 3009 Drammen